• 2022 Hyundai Sonata Sedan N Line Front-Wheel Drive
  • 2022 Hyundai Sonata Sedan N Line Night Edition Front-Wheel Drive
  • 2022 Hyundai Sonata Hybrid Sedan Limited Front-Wheel Drive
  • 2022 Hyundai Sonata Sedan SEL Front-Wheel Drive
  • 2022 Hyundai Sonata Hybrid Sedan Blue Front-Wheel Drive
  • 2022 Hyundai Sonata Sedan SE Front-Wheel Drive
  • 2022 Hyundai Sonata Sedan SEL w/ Convenience Package Front-Wheel Drive
  • 2022 Hyundai Sonata Sedan SEL Plus Front-Wheel Drive
  • 2022 Hyundai Sonata Sedan Limited Front-Wheel Drive
  • 2022 Hyundai Sonata Hybrid Sedan SEL Front-Wheel Drive
  • 2022 Hyundai Sonata Sedan SE Front-Wheel Drive